Co warto wiedzieć o eksploatacji rusztowań?

mężczyzna pracujący na wysokości

Rusztowanie powinno być bezpieczne i funkcjonalne. Duże znaczenie ma prawidłowy montaż konstrukcji, odpowiednia konserwacja, serwisowanie oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas korzystania z takiego sprzętu.

Jednym z warunków prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji rusztowań, jest także ich systematyczny przegląd techniczny. Kiedy należy dokonać przeglądu rusztowania? Sprawdź koniecznie!

Czym są rusztowania budowlane? Rodzaje rusztowań budowlanych

Rusztowania to czasowo zamontowane konstrukcje, które umożliwiają przeprowadzanie wielu różnych prac budowlanych, remontowych lub konserwacyjnych na wysokości. Są one często stosowane w budownictwie, po to, aby umożliwić dostęp do miejsc takich jak elewacje budynków czy wysokie obiekty. Rusztowania zapewniają bezpieczeństwo pracownikom i chronią ich przed upadkami.

Rusztowania można klasyfikować z uwagi na ich system łączenia czy sposób wykonania. Podstawowym podziałem będzie jednak ten na rusztowania typowe i nietypowe. Pierwsze z nich instalowane są zgodnie z instrukcją montażu, natomiast drugie wymagają sporządzenia dokumentacji projektowej. Pamiętajmy, że ważne jest również odpowiednie dopasowanie rusztowania do miejsca oraz do potrzeb osób pracujących na budowie.

Spośród popularnych modeli rusztowań wyróżnić można m.in.:

 • rusztowania aluminiowe jezdne,
 • rusztowania jezdne,
 • rusztowania elewacyjne,
 • rusztowania warszawskie,
 • rusztowania włoskie GOFFI.

Rusztowania na wynajem dostępne w ofercie firmy Expres-Rusztowania są stabilne, bezpieczne, odporne na działanie warunków pogodowych i dają gwarancję pozytywnych wyników kontroli budowlanej.

Na czym polega przegląd rusztowania?

Przegląd rusztowania to nic innego jak dokładne sprawdzenie stanu technicznego. Polega m.in. na uważnym zbadaniu i przeanalizowaniu jego stabilności . Uwagę zwraca się na odkształcenia, deformacje modułów oraz inne elementy, które mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo pracowników i osób znajdujących się pod rusztowaniem, a także powodować brak zachowania właściwej równowagi całej konstrukcji.

Przeglądy rusztowań powinny być wykonywane jak najczęściej. O stan techniczny i kondycję konstrukcji trzeba dbać niezależnie od jej rodzaju.

odbiór techniczny rusztowania

Odbiór techniczny rusztowania - co warto wiedzieć?

Użytkowanie konstrukcji takich jak rusztowania dopuszczalne jest dopiero wówczas, gdy nastąpi odbiór techniczny przez kierownika budowy lub inną uprawnioną osobę.

W zakres przeglądu rusztowania w czasie jego odbioru technicznego wchodzi m.in.:

 • sprawdzenie stanu podłoża (należy otrzymać zaświadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badań podłoża),
 • sprawdzenie posadowienia rusztowania i stanu siatki konstrukcyjnej (poprzez wykonanie oględzin zewnętrznych),
 • sprawdzenie komunikacji, pomostów roboczych i zabezpieczających,
 • sprawdzenie urządzeń piorunochronnych,
 • sprawdzenie usytuowania względem linii napięcia poprzez pomiar odległości,
 • sprawdzenie zakotwień (należy wykonać specjalne próby wyrywania kotew. Muszą być one przeprowadzone zgodnie z projektem technicznym rusztowania),
 • sprawdzenie stężeń (poprzez oględziny zewnętrzne),
 • sprawdzenie pozostałych zabezpieczeń rusztowania.

To właśnie w czasie odbioru technicznego możemy wyłapać i wyeliminować ewentualne defekty montażowe. Ponadto warto wiedzieć, że podczas eksploatacji, rusztowania powinny podlegać dodatkowo przeglądom codziennym, dekadowym oraz doraźnym.

Codzienny przegląd techniczny

Przegląd codzienny polega na dokładnych oględzinach zewnętrznych rusztowania. Codzienne przeglądy rusztowań powinny być przeprowadzane przez pracowników pracujących na wysokości, którzy z tego rusztowania korzystają. W skład codziennego przeglądu musi wchodzić sprawdzenie, czy na rusztowaniu nie ma widocznych uszkodzeń lub odkształceń, czy nie ma innych defektów, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo rusztowania oraz, czy konstrukcja jest odpowiednio zakotwiona. Należy też zwrócić uwagę na stan powierzchni pomostów roboczych oraz na przewody elektryczne (powinny być one prawidłowo przymocowane i odizolowane, nie mogą stykać się z konstrukcją rusztowania).

Przegląd rusztowania

Przeglądy doraźne przeprowadza się po dłużej przerwie w eksploatacji rusztowania (powyżej 2 tygodni) oraz po burzach, znacznych opadach atmosferycznych i silnym wietrze. Takie przegląd powinna przeprowadzić komisja budowlana (majster, brygadzista i inspektor nadzoru budowlanego).

Co więcej, przegląd doraźny może być też zlecony w każdym terminie poprzez odpowiedni organ nadzoru budowlanego. Wszystkie dostrzeżone usterki należy usunąć po każdym przeglądzie i przed przystąpieniem do kolejnych prac z wykorzystaniem danej konstrukcji. Wyniki takich przeglądów powinny być zanotowane w dzienniku budowy.

Przeglądy dekadowe

Celem przeglądu dekadowego jest dokładne sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma uszkodzeń, zmian i innych defektów mogących spowodować katastrofę budowlaną lub niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania. Takie przeglądy powinny być przeprowadzane co 10 dni przez pracownika inżynieryjno-technicznego. Może je wykonywać również konserwator rusztowań .

Przegląd dekadowy, to przegląd obowiązkowy, który jest niezależny od czasu i stopnia intensywności użytkowania rusztowania. Zostaje zakończony wydaniem dokumentu potwierdzającego sprawność i dopuszczenie do użytkowania danej konstrukcji.

konstrukcja rusztowania

Podsumowanie

Kontrola stanu technicznego rusztowań to warunek ich bezpiecznej eksploatacji. Aby rusztowanie mogło zostać wykorzystane do wykonywania różnego rodzaju prac na wysokości, musi pozytywnie przejść odbiór techniczny. Poszczególne etapy kontroli powinny odbywać się poprzez oględziny zewnętrzne lub dokonanie odpowiednich pomiarów. Niezwykle istotne jest również wykonywanie codziennego przeglądu rusztowania, a także przeglądu doraźnego oraz dekadowego.

Dzięki bieżącym i okresowym przeglądom jesteśmy w stanie m.in. oceniać stan techniczny danego rusztowania, jego stabilność, sprawdzać, czy konstrukcje są prawidłowo zakotwione oraz, czy nie zaszły zjawiska mające negatywny wpływ na dane rusztowanie.

To wszystko sprawia, że w przypadku ewentualnych problemów lub uszkodzeń w konstrukcji, jesteśmy w stanie w porę zareagować, zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo wszystkim pracownikom!

Powiązane artykuły

Kontakt

Biuro czynne pn-pt w godzinach 8:00 - 16:00

ul. Myśliborska 53,
03-128 Warszawa
NIP: 701-044-74-04,
REGON: 360032892
tel. 600 795 462 lub 666 555 249
ekspresrusztowania@gmail.com

Mapa

Dodatkowe lokalizacje

Łódź- ul. Wydawnicza 5
Grójec - ul. Przemysłowa 3
Wołomin - ul. Ignacego Łukasiewicza 6
Wyszków - ul. Leśna 40
Mińsk Mazowiecki - ul.Gen.Sosnkowskiego 81
Ciechanów - ul. Śmiecińska 17

O nas
Rusztowanie warszawskie
Nasze realizacje